Podmínky používání

Tyto podmínky se vztahují pouze na GayOut.com služby a webové stránky.

Klient je upozorněn zejména na odstavce 4, 5, 8 a 9. 

 

1. Výklad

 

1.1 Za těchto podmínek (dále jen "podmínky"): "Smlouva" znamená souhlas Klienta k dispozici tyto služby a uhradí náklady řídí těmito obchodními nebo písemně li dohodnuto jinak; "Poplatky" se rozumí GayOut.com je (Ticket Out LTD.), poplatky za služby, které byly dohodnuty mezi stranami v písemné formě se čas od času; "Klient" je osoba, které GayOut.com se poskytování Služeb podle těchto Podmínek; "Data" znamená jízdenek údaje, které vyplývají ze zpracování transakcí GayOut.com (které mohou obsahovat citlivé osobní údaje); "Duševní vlastnictví" znamená veškeré patenty, autorská práva (včetně budoucích autorských práv), práv na průmyslové vzory, ochranné známky, servisní značky, názvy domén, obchodní tajemství, know-how, databázových práv, jakož i ke všem dalším právům duševního vlastnictví, ať už registrovaných nebo a včetně žádostí o některou z těchto látek a všechna práva obdobného charakteru, které mohou existovat kdekoli na světě nebo vyplývající z obchodního modelu GayOut.com, materiálu, ochranná známka nebo poskytování služeb. "Materiál" zahrnuje kromě dokumentů v písemné formě, data, databáze, počítačový software (včetně softwaru), návrhů, výkresů, fotografií a dalších obrázků (ať už statické či pohyblivé), místo, zvuky nebo jakýkoliv jiný záznam veškeré informace v jakékoli formě; "Spotřebitelé" se rozumí jednotlivci, kteří podali objednávky vstupenek prostřednictvím systému GayOut.com; "Služby" se rozumí poskytování těchto služeb elektronického obchodování a softwarových GayOut.com, přičemž (i) GayOut.com poskytuje služby, o kterém mohou lidé objednat elektronickou (e-mail nebo SMS) vstupenky na akci od objednatele, kde se zpracování platby třetí stranou (ii) GayOut.com poskytuje software pro přístup k datům vstupenek shromážděné; "Site" znamená webové stránky GayOut.com, ze kterého lze přistupovat o službách; "Software" znamená GayOut.com je e-commerce prodeje, řízení a manipulace software, který je k dispozici pro použití GayOut.com Klientovi přes internet jako součást Služeb; "GayOut.com" znamená vstupenku do Ltd. (číslo společnosti: 515380939, zapsaná v Izraeli), jehož sídlo je Floor 9, 13 Tuval Street, Ramat Gan, Izrael; a "ochranná známka" znamená "GayOut.com" neregistrovanou ochrannou známku a logo a případných budoucích registraci některé z těchto známek nebo jakékoliv podobné ochranné známky či žádosti o registraci kdekoli na světě.

 

1.2 Jakýkoli odkaz v těchto termínech na psaní nebo příbuzné výrazy zahrnuje odkaz na e-mail, komunikaci přes webové stránky a srovnatelné komunikační prostředky. 

 

1.3 Nadpisy v těchto Podmínkách jsou určeny pouze pro usnadnění a nemají vliv na jejich interpretaci. 

 

1.4 Slova "zahrnují" nebo "včetně" se vykládají bez omezení na následující slova. 

 

1.5 Kromě případů, kdy kontext vyžaduje jinak, obsahuje jednotný počet a naopak; odkaz na jeden pohlaví zahrnuje všechny pohlaví; slova označující osoby zahrnují firmy a společnosti a naopak. 

 

1.6 Odkaz na jakýkoli statut nebo zákonné ustanovení obsahuje odkaz na tento statut nebo zákonné ustanovení, které byly pozměněny, rozšířeny nebo znovu přijaty. 

 

1.7 Jakýkoli odkaz na anglický právní termín pro jakoukoli žalobu, opravný prostředek, způsob soudního řízení, právní dokument, právní postavení, soud, úřední nebo jakýkoli právní pojem nebo věc se považuje za odkaz na jakoukoli jinou jurisdikci než Izrael. odkaz na to, co se nejvíce blíží v této jurisdikci k izraelskému právnímu výrazu. 

 

1.8 Jakákoli záporná povinnost uložená kterékoliv straně se bude chápat tak, jako by to byla i povinnost nepovolovat nebo nesmí být předmětným jednáním nebo předmětem a jakákoli pozitivní povinnost uložená kterékoli straně se bude chápat jako by byla také povinností obstarat dotyčný akt nebo věc musí být provedena. 

 

1.9 Odkazy na doložky, pokud není uvedeno jinak, jsou odkazy na ustanovení této smlouvy. 

 

2. Poskytování služeb a podpory

 

2.1 V souladu s těmito Podmínkami společnost GayOut.com poskytne služby Klientovi po celou dobu trvání této Smlouvy a vynaloží veškeré úsilí, aby poskytla Služby profesionálním způsobem. 

 

Společnost 2.2 GayOut.com využívá třetí stranu, která: hostí web, software a data a poskytuje komunikační služby. Tato třetí strana se zavazuje, že bude poskytovat své služby v souladu s průmyslovými standardy. Všechny strany se spoléhají na služby jiných telekomunikačních operátorů. V souladu s tím GayOut.com nezaručuje, že služby budou nepřerušované nebo bezchybné nebo že doručení nebo e-maily nebo textové zprávy SMS budou bez odkladu. 

 

2.3 GayOut.com se bude snažit zajistit, aby všechny třetí strany zapojené do poskytování služeb přijaly vhodná bezpečnostní opatření k ochraně dat. 

 

2.4 Může být nutné dočasně pozastavit služby čas od času pro údržbu zařízení; takové pozastavení bude omezeno. Služby však mohou být rovněž pozastaveny (zcela nebo částečně), kde je GayOut.com nebo hostitel třetí strany povinen dodržet příkaz, pokyny nebo žádost vlády, soudu nebo jiného příslušného správního orgánu nebo organizace pro záchranné služby. 

 

Společnost 2.5 GayOut.com může kdykoli bez oznámení klienta provést jakékoli změny služeb, které jsou nezbytné pro splnění všech příslušných zákonných, regulačních nebo podobných požadavků, které nemají podstatný vliv na povahu nebo kvalitu služeb. 

 

Služba 2.6 GayOut.com bude poskytovat služby elektronické pošty pro služby během běžných pracovních hodin zdarma. 

 

2.7 Použití GayOut.com služeb vyžaduje použití služeb platebního procesor 3rd strany, které musí klient smlouvu zvlášť. Klient bere na vědomí, že GayOut.com není v žádném případě odpovědný za jednání nebo operací procesoru 3rd strany.

 

2.8 Klient bere na vědomí, že GayOut.com poskytuje platformu pro vydávání eTickets spotřebitelům a není zodpovědný za splnění událostí řekl spotřebitelé nebo zpracování plateb pro tyto jízdenky. V žádném bodě nemá GayOut.com zavazují smlouvu se spotřebitelem, zůstává klientech výhradní odpovědnost dodávat událost, ke kterému se vztahují vstupenky a schopný vyrovnat případné náhrady nebo odškodnění spotřebitelů za nedodání událost.

 

3. Poplatky

 

3.1 Klient je povinen platit poplatky za služby v souladu s platebními podmínkami dohodnutými s GayOut.com. Tyto termíny zahrnují, ale nejsou omezeny na poplatek za každý lístek zpracovaný systémem GayOut.com pro klienta.

 

3.2 GayOut.com může čas od času měnit úroveň platebních poplatků nebo platebních poplatků nejméně za písemnou výpovědní lhůtu 7 dnů. Do 7 dnů od obdržení takového oznámení může Klient písemně oznámit, že si přeje ukončit tuto Smlouvu s účinností od data jakékoli změny poplatků. Společnost GayOut.com může buď ukončit smlouvu nebo stáhnout oznámení. 

 

3.3 Všechny poplatky uvedené Klientovi za poskytování Služeb nespadají do žádné GST, za kterou bude Klient dodatečně zodpovědný podle příslušné sazby. 

 

3.4 Poplatky jsou splatné předtím, než jsou údaje o lístcích na události uvolněny klientovi. Data nebudou uvolněna, dokud nebude přijata úplná platba. 

 

3.5 Úhrada poplatků může být vyroben Paypal, kreditní nebo debetní kartou.

 

3.6 Žádná platba se považuje za podanou až GayOut.com získal jasné prostředky.

 

3.7 Pokud zákazník nezaplatí GayOut.com žádné Poplatky splatné podle Smlouvy, pak bez omezení jakýchkoli dalších práv může mít GayOut.com nárok na nesplacenou částku na denní bázi od data splatnosti, dokud nebude zbývající částka splacen v plné výši. 

 

3.8 až do července 1st 2016 GayOut.com nebude účtovat provizi za prodej letenek a prodej vstupenek akce bude zdarma. Od července 1st 2016 GayOut komise bude 10% z prodejní ceny jízdenky.

 

3.9 zobrazené na webových stránkách GayOut.com ke spotřebiteli cena má být zaplacena jím konečná cena. Správce událostí je třeba přidat další poplatky, jako jsou daně, zpracování, PayPal poplatku nebo jiné, na zobrazenou na spotřebitelských cen. GayOut odečte provizi zpracování 10% z prostředků převedených na klienta.

 

3.10 GayOut.com převede platbu klientovi na vstupenky, minus splátkový kalendář GayOut.com během 30 dnů události. 

 

3.11-li spotřebitel si koupil lístky na akci a je událost zrušena, nebo že spotřebitel vstupenka je u vchodu do akce GayOut.com nepřijímá využije výnos z nákupu vstupenek událost vrátit spotřebiteli plnou cenu vstupenek. Klient nebude dostávat finanční prostředky na zrušené akce či jízdenky nejsou akceptovány.

 

3.12 Pokud spotřebitel zakoupí vstupenku na události, ale nezúčastní se události. Klient bude i nadále obdržet platbu za tuto vstupenku (mínus provize za zpracování služby GayOut.com) 

 

3.12 faktury pro klienty bude pod názvem firmy z vstupenku LTD. CN-515380939

 

4. Data, ochrana údajů a odškodnění

 

4.1 Klient bere na vědomí, že údaje jsou odvozeny od údajů poskytovaných koncovými zákazníky a nejsou ověřovány společností GayOut.com, a proto GayOut.com nemůže být zodpovědný za přesnost údajů. 

 

4.2 GayOut.com smlouvy třetí stranu pro ukládání dat a zálohování ji. Zatímco že třetí strana je povinna provést zálohování v pravidelných intervalech (alespoň jednou denně) Klient se doporučuje, aby své průběžné zálohování všech údajů. GayOut.com nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, nicméně způsobil, vyplývající z jakékoli ztráty dat.

 

4.3 Je to stav této dohody, že klient v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně údajů (včetně, pokud se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru "EEA" jakákoli místně příslušné právní předpisy, které uvedou v platnost směrnice Komise 95 / 46 / ES, jako například ustanovení o ochraně osobních údajů zákonem 1998 nebo oficiální pokyny).

 

5. Povinnosti a odškodnění klienta

 

5.1 Klient je povinen zabezpečit, že má odpovídající počítačových a komunikačních zařízení využívat služeb čas od času; GayOut.com doporučuje, aby klient má minimálně, počítač, připojení k internetu a webovým prohlížečem s minimálním uvedením buď (i) Internet Explorer 7 nebo novější (pro PC), nebo (ii) Firefox 2 nebo vyšší (pro A MAC nebo PC), nebo (iii) Google Chrome (pro Mac nebo PC). Jakékoliv jiné webové prohlížeče musí být použita na vlastní nebezpečí Klienta, protože nemusejí nutně nabízet plnou funkčnost se softwarem GayOut.com je.

 

5.2 Je nezbytné, aby pověst Služeb a značka GayOut.com zůstávají nepoškozené. Proto je podmínkou této dohody, že klient nebude: a) ve výlučném názoru GayOut.com, využijte služeb tak, aby službu špatnou pověst nebo jinak posunout útvary nebo GayOut.com do hanby

 

(B) používat služby způsobem, který je urážlivé; nebo (c) používat služby způsobem, který porušuje práva k duševnímu vlastnictví, vlastnická nebo osobnostní práva jakékoliv třetí strany.

 

5.3 Klient bude mít své heslo a ostatní přístupové údaje pro použití se službami důvěrných a omezeny na ty zaměstnance, kteří potřebují znát takové detaily a zajistí všechny takové zaměstnanci jsou upozorněn na důvěrnou povahu těchto informací a podle toho zacházet s ní. Klient oznámí GayOut.com bez prodlení, pokud se domnívá, že tyto informace již není tajemstvím.

 

5.4 Klient vezme v úvahu a okamžitě dodržuje všechny přiměřené pokyny GayOut.com ve vztahu k jeho využívání služeb. Při uvážení přiměřenosti pokynů GayOut.com je třeba brát v úvahu práva spotřebitelů a dalších klientů GayOut.com, potenciální poškození reputace GayOut.com nebo jeho služeb a veškeré stížnosti, které společnost GayOut.com obdržela od spotřebitelů. 

 

5.5 Klient odškodní GayOut.com za případné ztráty, nároky, náhradu škody a výdaje (včetně právních výdajů) vyplývající z jakéhokoli porušení tohoto ustanovení 5. 

 

5.6 Klient přijme jakoukoli vstupenku vydanou GayOut.com na jeho vyhrazenou akci. Lístek lze sledovat podle jména spotřebitele nebo pomocí skenovatelného QR kódu na samotném lístku, který lze naskenovat jakoukoli mobilní aplikací pro skenování QR kódů. Zde jsou příklady takových aplikací: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=cs) 

 

6. Vlastnictví a užívání práv k duševnímu vlastnictví

 

6.1 Klient bere na vědomí a GayOut.com zaručuje, že je majitel duševního vlastnictví (která, aby se zamezilo pochybnostem, zahrnuje ochrannou známkou a software).

 

6.2 GayOut.com tímto uděluje objednateli nevýhradní licenci k

 

(i) používat Software a obchodní značku po dobu platnosti této Smlouvy a 

 

(ii) používat, kopírovat a přizpůsobovat údaje za dobu trvání této Smlouvy a 

 

(Iii) používat, kopírovat nebo upravit data v držení klientem k datu ukončení platnosti této dohody, přičemž budou dodrženy Klienta s jakýmkoliv platným zákonem či zákonného ustanovení.

6.3 Použití Software je za těchto podmínek:

 

(A) "užití" software musí být omezena pouze přes internet a za účelem využití pouze služby;

 

(B) Klient nesmí mít právo kopírovat, upravovat, zpětně analyzovat, rozkládat ani upravovat Software jako celek nebo jeho části, s výjimkou případů povolených zákonem;

 

(c) Klient nemá právo poskytovat sublicence Softwaru; a 

 

(D) Klient bere na vědomí, že Software nebude zacházeno jako se zbožím ve smyslu Spojeného království prodeji zboží zákona 1979.

 

6.4 Klient zavazuje, že nebude dělat ani nedovolí provést jakýkoli úkon, které vedlo nebo mohlo ohrozit nebo vyvrátit jakoukoli registraci duševního vlastnictví nebo žádost o registraci, ani dělat jakýkoliv čin, které by mohly pomoci, nebo dát podnět k žádosti o odstranění jakékoliv duševního vlastnictví z úředního registru nebo která by mohla ohrozit právo nebo název GayOut.com k duševnímu vlastnictví.

 

6.5 Klient nebude mít žádné zastoupení nebo dělat jakýkoli úkon, který může být potřebný k oznámení, že nemá žádné právo titul nebo zájem či do vlastnictví nebo užívání některého z práv k duševnímu vlastnictví s výjimkou souladu s podmínkami této dohody, a uznává, že nic obsažené v této dohodě poskytne Klientovi žádné právo, titul nebo zájem či k duševnímu vlastnictví uložit jako udělené tímto.

 

6.6 All využití duševního vlastnictví (včetně ochranná známka), které Klient musí být ve prospěch GayOut.com a goodwillu získaného zákazníkem vyplývající z jejího užívání duševního vlastnictví (včetně ochranná známka) (ne však o více nebo jiné goodwill) připadnou a bude konat v důvěře, které Klient pro GayOut.com které goodwill Klient souhlasí přiřadit GayOut.com na jeho žádost a vlastní náklady kdykoliv, ať již během nebo po dobu trvání této dohody.

 

6.7 Klient je povinen užívat ochrannou známku ve formě stanovené GayOut.com čas od času a musí dodržovat veškeré přiměřené pokyny dané GayOut.com o tom, barev a velikostí reprezentací ochrannou známkou a jejich způsob a uspořádání na straně výrobky klienta, balení, etikety, obaly a veškeré doprovodné letáky, brožury nebo jiný materiál. Klient odpovídá za zajištění toho, že všechny ostatní požadavky týkající se označování, balení, reklamy, marketingu a dalších podobných záležitostech jsou dodrženy.

 

6.8 Použití ochranné známky, které Klient musí být vždy v souladu s a snažit udržet její rozlišovací a pověst jak bylo určeno GayOut.com a klient pozbývá jakékoliv použití právě naopak jako GayOut.com může vyžadovat.

 

6.9 Klient nesmí použít jakoukoliv značku nebo název zaměnitelné s ochrannou známkou v souvislosti s některým z jeho výrobků nebo použít ochranné známce jako součást jakéhokoli firemního podnikání nebo obchodní jméno nebo stylu.

 

6.10 Předcházející povinnosti týkající se práv duševního vlastnictví zůstávají v plné platnosti a účinnosti bez ohledu na ukončení platnosti této dohody.

 

6.11 V případě, že klient dozví, že jakákoli jiná osoba, firma nebo společnost tvrdí, že ochranná známka je neplatná nebo že užívání ochranné známky porušuje jakákoli práva jiné osobě nebo že ochranná známka je jinak napaden nebo napadnutelné klient neprodleně sdělí GayOut .com veškeré údaje v nich písemně a musí učinit žádný komentář, nebo vstup do jakékoliv třetí strany v souvislosti s těmito případy.

 

6.12 GayOut.com bude mít průběh všech řízení týkajících se duševního vlastnictví a budou dle svého uvážení rozhodnout, jaká opatření případně přijmout ve vztahu k jakémukoliv porušení nebo údajné porušení duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání nebo jiného nároku nebo vzájemném přivedl či ohrožena v souvislosti s použitím nebo registraci duševního vlastnictví. Klient není oprávněn podat žádnou akci týkající se duševního vlastnictví v jeho vlastním jménem.

 

7. Důvěrnost 

 

7.1 Klient souhlasí a zavazuje se, že po dobu trvání této Smlouvy a poté bude zachovávat mlčenlivost a nebude bez předchozího písemného souhlasu společnosti GayOut.com poskytovat jakékoli třetí straně jakékoli informace důvěrné povahy (včetně údajů, obchodních tajemství, ustanovení této Smlouvy a informace o komerční hodnotě), které by jí mohly být známy na stránkách GayOut.com a které se vztahují k GayOut.com, některým z jejích přidružených společností nebo zákazníků, pokud tyto informace nejsou veřejně známy nebo v té době již takové straně známy zveřejnění nebo pozdějšího poznání veřejnosti jiným než porušením této Smlouvy, nebo následně právoplatně k jejímu vlastnictví třetí osobou. 

 

7.2 Omezení uvedené v ustanovení 7.1 se nevztahují na jakékoli zveřejnění: a) svých vlastních zaměstnanců, kteří potřebují znát důvěrné informace a kteří jsou vázáni podobnými omezeními důvěrnosti; nebo b) právním poradcům obou stran, soudům, vládním orgánům nebo příslušnému regulačnímu orgánu; nebo c) organizace poskytující hostující a komunikační služby kterékoli ze stran, pokud je toto zveřejnění vedlejším pro poskytované služby a pokud jsou tyto organizace vázány podobnými omezeními důvěrnosti. 

 

7.3 Aby nedocházelo k pochybnostem, ani jedna ze stran nebude v žádné fázi zveřejňovat žádným třetím stranám žádné důvěrné, obchodní ani budoucí plány druhé strany, včetně obchodních podmínek smlouvy, aniž by byla omezena pouze na zveřejnění, tiskové prohlášení nebo podobné vydání nebo jakýkoli reklamní, propagační nebo propagační dokument byl výslovně schválen řádně pověřeným zástupcem společnosti GayOut.com. 

 

7.4 Výše ​​uvedené povinnosti týkající se důvěrnosti zůstanou v plném rozsahu a bez ohledu na případné ukončení dohody. 

 

8. Záruky a odpovědnost GayOut.com 

 

8.1 GayOut.com zaručuje Klientovi, že služby budou poskytovány s přiměřenou péčí a dovednostmi. 

 

8.2 Nic v této Smlouvě neomezuje odpovědnost obou stran za smrt nebo zranění způsobená jakýmkoli způsobem nebo za podvodné zkreslení. 

 

Společnost 8.3 GayOut.com nemá vůči Klientovi žádnou odpovědnost za ztrátu, škodu, náklady, výdaje nebo jiné nároky na náhradu škody vyplývající z jakýchkoli údajů, které jsou neúplné, nesprávné, nepřesné, nečitelné, mimo pořadí nebo v nesprávné formě nebo pro jakékoli jednání nebo opomenutí spotřebitele. 

 

8.4 S výhradou doložky 8.2 a uložením výslovně uvedených v těchto Podmínkách nebude GayOut.com vůči Klientovi zodpovědný z důvodu jakéhokoli zastoupení (pokud je to podvodné) nebo jakékoliv předpokládané záruky, podmínky nebo jiné podmínky (včetně těch, které se týkají uspokojivé kvality nebo způsobilost k účelu) nebo jakákoli povinnost podle obecného práva nebo na základě výslovných podmínek smlouvy pro i) ztrátu zisku, ii) ztrátu příjmů, iii) ztrátu úspor nebo očekávaných úspor, iv) ztrátou dat, v) ztrátou používání softwaru nebo dat, vi) ztrátou nebo ztrátou vedení nebo časem zaměstnanců, vii) jakoukoli nepřímou, zvláštní nebo následnou ztrátou, škodou, náklady, výdaji nebo jinými nároky (způsobenými nedbalost GayOut.com, jejích zaměstnanců nebo agentů či jinak), které vzniknou z poskytování nebo v souvislosti s poskytováním Služeb nebo jejich využíváním Klientem. 

 

8.5 S výhradou klauzule 8.2 nesmí celá odpovědnost společnosti GayOut.com v rámci nebo v souvislosti s touto smlouvou překročit částku Poplatky přijaté společností GayOut.com od Klienta v předchozích měsících 3. 

 

9. Vyšší moc 

 

Žádná ze stran není odpovědná vůči druhé straně za okolností, kdy některé nebo všechny závazky vyplývající ze Smlouvy nemohou být provedeny z důvodu okolností mimo přiměřenou kontrolu nad účastníkem, který nesplnil svou povinnost, včetně Božího zákona, změna legislativy, požár, výbuch, záplavy, nehody, stávky, výpadky nebo jiné průmyslové spory, války, teroristických činů, nepokojů, občanské nepokoje, selhání veřejných elektrických zdrojů, selhání komunikačních zařízení, selhání dodavatelů nebo subdodavatelů nebo neschopnost zabezpečit počítačová zařízení včetně potřebné kvality nebo bezpečnosti), získávat SMS textové zprávy, získávat materiály nebo dodávky a ve všech případech nemožnost tak učinit kromě vyšších cen (bez ohledu na to, zda se jedná o takové příčiny či nikoliv). Pokud však tyto okolnosti přetrvávají déle než 28 dny, strana, která neplní povinnosti, může Smlouvu ukončit a všechny poplatky, které vzniknou v souvislosti s GayOut.com až do data ukončení, budou splatné. 

 

10. Pozastavení a ukončení 

 

Společnost 10.1 GayOut.com může pozastavit poskytování služeb Klientovi, pokud je platba jakýchkoli Poplatků po splatnosti (bez ohledu na to, zda je Klient zpochybněn). 

 

10.2 GayOut.com může pozastavit Služeb (nebo jeho část), kdykoli bez upozornění, pokud ve výlučném názoru GayOut.com používání služeb ze strany klienta škody, nebo hrozí, poškodit bezpečnost nebo stabilitu Dat , místo, Software, členské služby nebo služby poskytované GayOut.com jiným klientům.

 

10.3 Kterákoliv ze stran může smlouvu ukončit tím, že písemně oznámí druhému měsíci písemné oznámení společnosti 1. 

 

10.4 GayOut.com může pozastavit nebo ukončit (na základě vlastního uvážení společnosti GayOut.com) smlouvu (a služby) okamžitě s písemným oznámením, pokud: (a) Klient nedodrží podmínky uvedené v doložce 4.3, 4.4 nebo 5.1 až 5.4 včetně; nebo (c) v případě, že Klient poruší tyto Podmínky a (pokud je způsobilý k nápravě) nedokáže odstranit porušení v průběhu 14 dnů poté, co to vyžaduje písemná výpověď; nebo (d) v případě, že se klient stane insolventním nebo bankrotem, uzavře dohodu s věřiteli, jmenuje správce nebo správce nebo jeho ředitelé nebo akcionáři přijmou rozhodnutí o pozastavení obchodování, ukončení nebo zrušení společnosti jiným než za účelem sloučení nebo rekonstrukci nebo přestane nebo hrozí ukončení obchodování; nebo (e) pokud společnost GayOut.com nemůže nadále poskytovat služby z důvodů, které jsou mimo její přiměřenou kontrolu. 

 

10.5 Jakékoli ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu není dotčeno žádné jiné práva nebo opravné prostředky, které by strana mohla mít nárok ze zákona nebo na základě Smlouvy, a neovlivní žádné časově rozlišené práva ani závazky kterékoli ze stran, ani vstoupí v platnost, nebo zachování platnosti jakéhokoli ustanovení dohody, které je výslovně nebo implicitně určeno k tomu, aby vstoupilo nebo zůstalo v platnosti po ukončení tohoto ukončení nebo po něm, včetně záruk a odškodnění obsažených v dohodě. 

 

11. Účinky ukončení 

 

11.1 Po ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu: (a) nebude vrácena žádná část poplatků; b) všechny nezaplacené poplatky jsou splatné okamžitě (včetně poměrných částek, pokud je splatná část periodického poplatku účtovaného v prodlení); (c) GayOut.com nebude mít žádnou povinnost uchovávat jakékoli údaje; a d) veškerá ustanovení dohody, která, aby bylo možné uskutečnit jejich význam, musí přežít i po jejím ukončení, zůstanou v plné platnosti a účinnosti i poté, aby se zabránilo pochybnostem, odstavce 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 a 15 těchto podmínek. 

 

12. Spory 

 

12.1 V případě jakéhokoli sporu nebo rozdílu, který vznikne mezi stranami v souvislosti s touto smlouvou, vrchní představitelé stran v rámci 10 dnů od písemného vyrozumění kteroukoli ze stran druhé strany setkají v dobré víře na neutrálním místě Výběr GayOut.com ve snaze vyřešit spor. 

 

12.2 Každé řízení týkající se jakéhokoli sporu se bude konat v anglickém jazyce. 

 

13. Přenos a subdodávky 

 

Společnost 13.1 GayOut.com může podle vlastního uvážení přiřadit, převádět, subdodávat nebo jinak obchodovat se všemi nebo jakýmikoli právy na základě této smlouvy nebo jejích částí třetím stranám. 

 

13.2 Klient nesmí přiřazovat, subdodávat, sublicenci ani jinak disponovat s touto smlouvou ani s její částí nebo záměrem dělat totéž bez písemného souhlasu GayOut.com. 

 

14. Komunikace a oznámení 

 

14.1 Klient se zavazuje mít, a udržet GayOut.com informován, platný a pravidelně sledována kontaktní e-mailové adresy po dobu trvání této smlouvy. Bude za to, že Klient na Přečetl oznámení zasílána na tuto kontaktní e-mailovou adresu a GayOut.com může působit na tomto základě. Není-li uvedeno jinak oznámen GayOut.com své kontaktní e-mailová adresa je Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. 

 

14.2 Oznámení, které musí každá strana doručit druhé straně za těchto podmínek, musí být doručeno písemně a musí být doručeno osobně nebo adresováno druhé straně v sídle, hlavním sídle nebo jiné fyzické či elektronické adrese mohou být v daném okamžiku podle tohoto ustanovení oznámeny straně, která podává oznámení (a klauzule 14.1 bude účinná) - s výjimkou případů, kdy oznámení nebo řízení týkající se sporu budou doručeny osobně nebo poštou. 

 

14.3 Každé takové oznámení bude považováno za přijaté: (i) pokud je doručeno osobně, v době dodání; (ii) pokud jsou odeslány poštou v rámci Izraele, pracovní den 2 po odeslání; a (iii) je-li odeslána leteckou poštou 5 Pracovní dny po odeslání; Za předpokladu, že pokud se předpokládá, že dojde k inkasu před 9am nebo po 5pm v pracovní den, oznámení se považuje za doručené v příští pracovní den. Pro účely tohoto ustanovení v "Pracovním dni" se rozumí každý den, který není sobotou, neděli nebo státním svátkem v Izraeli a / nebo místem, kde je oznámení zasláno. 

 

15. Obecný 

 

15.1 Smlouva představuje celkovou dohodu mezi stranami, nahrazuje jakoukoli předchozí dohodu nebo porozumění a nesmí být změněna jinak než písemně mezi stranami. Klient bere na vědomí, že se nezakládá žádné jiné vyjádření, než jaké jsou uvedeny v této smlouvě. Všechny ostatní výrazy, výslovné nebo předpokládané zákonem nebo jinak, jsou vyloučeny v nejvyšším rozsahu povoleném zákonem. 

 

Společnost 15.2 GayOut.com může na základě vlastního uvážení změnit nebo upravit podmínky nebo služby na základě doručení písemného oznámení ze strany klienta 30. Do 7 dnů od obdržení takového upozornění může Klient písemně oznámit, že si přeje ukončit tuto Smlouvu s účinností od data jakékoli navrhované změny Podmínek nebo služeb, a GayOut.com se pak může rozhodnout změnit Podmínky nebo stáhnout Oznámení. 

 

15.3 strany zaručují, že mají pravomoc a pravomoc uzavřít dohodu a plnit své závazky vyplývající z této dohody. 

 

15.4 Smlouva se nepovažuje za dohodu o partnerství nebo pracovním poměru mezi stranami. 

 

15.5 Uložit pro každou holdingové společnosti, dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti GayOut.com a jakékoli majitele duševního vlastnictví, osoba, která není smluvní stranou Dohody nemají právo ani jinak prosadit jakoukoli podmínku smlouvy.

 

15.6 Bez jednání, neúspěchu nebo zpoždění k jednání nebo souhlasu společností GayOut.com při výkonu jakýchkoli práv vyplývajících z této Smlouvy se považuje za vzdání se tohoto práva a žádné vzdání se společnosti GayOut.com jakéhokoli porušení Smlouvy Klient se považuje za vzdání se jakéhokoli následného porušení stejného nebo jiného ustanovení. 

 

15.7 Pokud některý z ustanovení těchto podmínek je považován jakýmkoli soudem nebo jiným příslušným orgánem za neplatný nebo nevymahatelný zcela nebo zčásti, není dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající část dotyčného ustanovení. 

 

15.8 Dohoda se považuje za zakázku vyrobené v Izraeli a izraelským právem použijí ve všech ohledech k této dohodě a strany se dohodly, že předloží výlučné jurisdikci izraelských soudů.

 

GayOut.com je unikátní služba, která vám umožní prodávat vstupenky on-line přímo svým zákazníkům a snadno spravovat registrací událostí.