Všeobecné podmínky použití

Tyto podmínky se vztahují pouze na GayOut.com služby a webové stránky.

Pozornost klienta je koncipován zejména pokud jde o doložky 4, 5, 8 a 9.

 

1. Výklad

 

1.1 Za těchto podmínek (dále jen "podmínky"): "Smlouva" znamená souhlas Klienta k dispozici tyto služby a uhradí náklady řídí těmito obchodními nebo písemně li dohodnuto jinak; "Poplatky" se rozumí GayOut.com je (Ticket Out LTD.), poplatky za služby, které byly dohodnuty mezi stranami v písemné formě se čas od času; "Klient" je osoba, které GayOut.com se poskytování Služeb podle těchto Podmínek; "Data" znamená jízdenek údaje, které vyplývají ze zpracování transakcí GayOut.com (které mohou obsahovat citlivé osobní údaje); "Duševní vlastnictví" znamená veškeré patenty, autorská práva (včetně budoucích autorských práv), práv na průmyslové vzory, ochranné známky, servisní značky, názvy domén, obchodní tajemství, know-how, databázových práv, jakož i ke všem dalším právům duševního vlastnictví, ať už registrovaných nebo a včetně žádostí o některou z těchto látek a všechna práva obdobného charakteru, které mohou existovat kdekoli na světě nebo vyplývající z obchodního modelu GayOut.com, materiálu, ochranná známka nebo poskytování služeb. "Materiál" zahrnuje kromě dokumentů v písemné formě, data, databáze, počítačový software (včetně softwaru), návrhů, výkresů, fotografií a dalších obrázků (ať už statické či pohyblivé), místo, zvuky nebo jakýkoliv jiný záznam veškeré informace v jakékoli formě; "Spotřebitelé" se rozumí jednotlivci, kteří podali objednávky vstupenek prostřednictvím systému GayOut.com; "Služby" se rozumí poskytování těchto služeb elektronického obchodování a softwarových GayOut.com, přičemž (i) GayOut.com poskytuje služby, o kterém mohou lidé objednat elektronickou (e-mail nebo SMS) vstupenky na akci od objednatele, kde se zpracování platby třetí stranou (ii) GayOut.com poskytuje software pro přístup k datům vstupenek shromážděné; "Site" znamená webové stránky GayOut.com, ze kterého lze přistupovat o službách; "Software" znamená GayOut.com je e-commerce prodeje, řízení a manipulace software, který je k dispozici pro použití GayOut.com Klientovi přes internet jako součást Služeb; "GayOut.com" znamená vstupenku do Ltd. (číslo společnosti: 515380939, zapsaná v Izraeli), jehož sídlo je Floor 9, 13 Tuval Street, Ramat Gan, Izrael; a "ochranná známka" znamená "GayOut.com" neregistrovanou ochrannou známku a logo a případných budoucích registraci některé z těchto známek nebo jakékoliv podobné ochranné známky či žádosti o registraci kdekoli na světě.

 

1.2 Jakýkoli odkaz v těchto podmínkách k psaní nebo souvisejících projevů zahrnuje odkaz na e-mail, komunikaci prostřednictvím internetových stránek a srovnatelných komunikačních prostředků.

 

1.3 Nadpisy v těchto podmínkách jsou pouze pro pohodlí a nebudou mít vliv na jejich interpretaci.

 

1.4 Slova "zahrnuje" nebo "zahrnující" považují mimo jiné ke slovům následující.

 

1.5 Není-li stanoveno jinak jednotném čísle zahrnují i ​​číslo množné a naopak; odkaz na jeden rod zahrnuje všechny rody; Slova označující osoby zahrnovat firmy a korporace a naopak.

 

1.6 Odkaz na jakýkoli zákon nebo zákonného ustanovení obsahuje odkaz na tento zákon nebo zákonného ustanovení, jak čas od času ve znění pozdějších předpisů, prodloužena nebo znovu přijata.

 

1.7 Jakýkoliv odkaz na anglické právní pojem pro jakoukoli činnost, opravného prostředku, musí ve vztahu k jinému účelu než k Izraeli příslušnosti, považuje způsob soudním řízení, právní dokument, právní status, soud, úředník nebo jakýkoli právní pojem nebo věc, aby zahrnovala odkazovat na to, co nejvíce téměř přibližuje v této zemi k izraelské zákonné lhůtě.

 

1.8 Jakékoli negativní povinnost uložená kterékoli ze stran se považují, jako by to byly také povinnost zdržet se povolit nebo trpět akt nebo věc se jedná a žádnou pozitivní povinnost uloženou na každé straně, se považují, jako by to byly také povinnost obstarat, že akt nebo věcí v otázce třeba udělat.

 

1.9 Odkazy na doložek, pokud není stanoveno jinak, jsou odkazy na body této dohody.

 

2. Poskytnutí služby a podpora

 

2.1 výhradou předčasného ukončení v souladu s těmito podmínkami, GayOut.com musí poskytovat služby klientovi po dobu trvání této dohody a bude používat přiměřené úsilí k poskytování služeb v profesionálním způsobem.

 

2.2 GayOut.com využívá třetí stranu, aby: hostit stránky, software a data a poskytovat komunikační služby. Že třetí strana se zavazuje poskytovat své služby na nebo nad průmyslových standardů. Všechny strany spoléhají služeb ostatních telekomunikačních operátorů. V souladu s tím, GayOut.com nezaručuje, že tyto služby budou nepřerušený nebo bezchybný nebo že dodávka nebo e-maily nebo textové zprávy SMS bude bez prodlení.

 

2.3 GayOut.com bude snažit zajistit, aby třetí strany podílející se na poskytování služeb přijmout vhodná bezpečnostní opatření k ochraně dat.

 

2.4 To může být nezbytné dočasně pozastavit služby čas od času provádět údržbu zařízení; takové pozastavení bude omezen. Nicméně, Služby mohou být pozastaveny (zcela nebo částečně), kde GayOut.com nebo hostitelská třetí osoba je povinna vyhovět objednávky, nebo žádost vlády, soudu nebo jiného příslušného správního orgánu nebo nouzové servisní organizace.

 

2.5 GayOut.com může kdykoli bez upozornění klienta provádět žádné změny ke službám, které jsou nezbytné pro dosažení souladu se všemi požadavky příslušných zákonných, regulačních nebo podobné požadavky, které neměly mít zásadní vliv na povahu nebo kvality služeb.

 

2.6 GayOut.com bude poskytovat e-mailovou podporu pro služby v průběhu svých běžných úředních hodinách zdarma.

 

2.7 Použití GayOut.com služeb vyžaduje použití služeb platebního procesor 3rd strany, které musí klient smlouvu zvlášť. Klient bere na vědomí, že GayOut.com není v žádném případě odpovědný za jednání nebo operací procesoru 3rd strany.

 

2.8 Klient bere na vědomí, že GayOut.com poskytuje platformu pro vydávání eTickets spotřebitelům a není zodpovědný za splnění událostí řekl spotřebitelé nebo zpracování plateb pro tyto jízdenky. V žádném bodě nemá GayOut.com zavazují smlouvu se spotřebitelem, zůstává klientech výhradní odpovědnost dodávat událost, ke kterému se vztahují vstupenky a schopný vyrovnat případné náhrady nebo odškodnění spotřebitelů za nedodání událost.

 

3. Poplatky

 

3.1 Klient je povinen platit poplatky za služby v souladu s platebními podmínkami dohodnutými s GayOut.com. Tyto termíny zahrnují, ale nejsou omezeny na poplatek za každý lístek zpracovaný systémem GayOut.com pro klienta.

 

3.2 GayOut.com může změnit výši poplatků nebo poplatků za platební podmínky čas od času se na ne méně než 7 dní písemné výpovědi. Během 7 dnů po obdržení takové informace může Klient oznámit GayOut.com písemně, že si přeje ukončit tuto dohodu s účinností ode o jakékoliv navrhované změny v poplatcích. GayOut.com pak může buď ukončit smlouvu nebo odejmout jeho oznámení.

 

3.3 Všechny Poplatky uvedené Klientovi při poskytování Služeb jsou uvedeny bez jakéhokoliv GST, pro kterou je zákazník povinen dodatečně odpovědný za příslušnou sazbou čas od času.

 

3.4 Poplatky jsou splatné před údaje o vstupenkách na akce jsou uvolněny ke klientovi. Data nebudou uvolněny, dokud není přijata v plné výši.

 

3.5 Úhrada poplatků může být vyroben Paypal, kreditní nebo debetní kartou.

 

3.6 Žádná platba se považuje za podanou až GayOut.com získal jasné prostředky.

 

3.7 V případě, že klient nezaplatí GayOut.com jakýchkoli poplatků z důvodu na základě této dohody, pak bez omezení jakýchkoli jiných práv to může mít, GayOut.com má nárok na dlužné částky na denní bázi od data splatnosti až do dlužná částka splacen v plné výši.

 

3.8 až do července 1st 2016 GayOut.com nebude účtovat provizi za prodej letenek a prodej vstupenek akce bude zdarma. Od července 1st 2016 GayOut komise bude 10% z prodejní ceny jízdenky.

 

3.9 zobrazené na webových stránkách GayOut.com ke spotřebiteli cena má být zaplacena jím konečná cena. Správce událostí je třeba přidat další poplatky, jako jsou daně, zpracování, PayPal poplatku nebo jiné, na zobrazenou na spotřebitelských cen. GayOut odečte provizi zpracování 10% z prostředků převedených na klienta.

 

3.10 GayOut.com převede platbu zákazníka za lístky po odečtení provize zpracování GayOut.com do 30 dnů od události.

 

3.11-li spotřebitel si koupil lístky na akci a je událost zrušena, nebo že spotřebitel vstupenka je u vchodu do akce GayOut.com nepřijímá využije výnos z nákupu vstupenek událost vrátit spotřebiteli plnou cenu vstupenek. Klient nebude dostávat finanční prostředky na zrušené akce či jízdenky nejsou akceptovány.

 

3.12 Pokud spotřebitel zakoupí letenku pro pořádání akcí, ale nezúčastní události. Klient bude nadále přijímat platby za tuto letenku (mínus GayOut.com zpracování provize)

 

3.12 faktury pro klienty bude pod názvem firmy z vstupenku LTD. CN-515380939

 

4. Data, Data Protection & Odškodnění

 

4.1 Klient bere na vědomí, že data je odvozen z toho poskytované koncovým zákazníkům a není kontrolována GayOut.com, a proto, že GayOut.com nemůže být odpovědný za správnost údajů.

 

4.2 GayOut.com smlouvy třetí stranu pro ukládání dat a zálohování ji. Zatímco že třetí strana je povinna provést zálohování v pravidelných intervalech (alespoň jednou denně) Klient se doporučuje, aby své průběžné zálohování všech údajů. GayOut.com nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody, nicméně způsobil, vyplývající z jakékoli ztráty dat.

 

4.3 Je to stav této dohody, že klient v souladu se všemi platnými právními předpisy o ochraně údajů (včetně, pokud se nacházejí v Evropském hospodářském prostoru "EEA" jakákoli místně příslušné právní předpisy, které uvedou v platnost směrnice Komise 95 / 46 / ES, jako například ustanovení o ochraně osobních údajů zákonem 1998 nebo oficiální pokyny).

 

5. Povinnosti a pojištění klienta

 

5.1 Klient je povinen zabezpečit, že má odpovídající počítačových a komunikačních zařízení využívat služeb čas od času; GayOut.com doporučuje, aby klient má minimálně, počítač, připojení k internetu a webovým prohlížečem s minimálním uvedením buď (i) Internet Explorer 7 nebo novější (pro PC), nebo (ii) Firefox 2 nebo vyšší (pro A MAC nebo PC), nebo (iii) Google Chrome (pro Mac nebo PC). Jakékoliv jiné webové prohlížeče musí být použita na vlastní nebezpečí Klienta, protože nemusejí nutně nabízet plnou funkčnost se softwarem GayOut.com je.

 

5.2 Je nezbytné, aby pověst Služeb a značka GayOut.com zůstávají nepoškozené. Proto je podmínkou této dohody, že klient nebude: a) ve výlučném názoru GayOut.com, využijte služeb tak, aby službu špatnou pověst nebo jinak posunout útvary nebo GayOut.com do hanby

 

(B) používat služby způsobem, který je urážlivé; nebo (c) používat služby způsobem, který porušuje práva k duševnímu vlastnictví, vlastnická nebo osobnostní práva jakékoliv třetí strany.

 

5.3 Klient bude mít své heslo a ostatní přístupové údaje pro použití se službami důvěrných a omezeny na ty zaměstnance, kteří potřebují znát takové detaily a zajistí všechny takové zaměstnanci jsou upozorněn na důvěrnou povahu těchto informací a podle toho zacházet s ní. Klient oznámí GayOut.com bez prodlení, pokud se domnívá, že tyto informace již není tajemstvím.

 

5.4 Klient musí brát v úvahu a rychle plnit všechny jeho rozumné směrech GayOut.com ve vztahu k jeho používání Služeb. Při posuzování přiměřenosti směrech GayOut.com je třeba přihlédnout práv spotřebitelů a dalších klientů GayOut.com, potenciální poškození dobrého jména GayOut.com nebo jejích služeb a případných stížností GayOut.com obdržela od spotřebitelů.

 

5.5 Klient odškodní GayOut.com proti ztrátám, nároky, škody a náklady (včetně nákladů na právní zastoupení), které vyplývají z jakéhokoli porušení této doložky 5.

 

5.6 Klient musí přijmout žádnou jízdenku vydanou GayOut.com pro jeho vyhrazené události. Vstupenku lze sledovat podle jména spotřebitele nebo pomocí čitelného QR kódu na vstupence sám, který může být skenován jakýmkoliv QR kódů mobilní aplikace. Zde jsou příklady takových aplikací: IOS (https://itunes.apple.com/en/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8) Android (https://play.google.com/store /apps/details?id=me.scan.android.client&hl=en)

 

6. Vlastnictví a využití práv k duševnímu vlastnictví

 

6.1 Klient bere na vědomí a GayOut.com zaručuje, že je majitel duševního vlastnictví (která, aby se zamezilo pochybnostem, zahrnuje ochrannou známkou a software).

 

6.2 GayOut.com tímto uděluje objednateli nevýhradní licenci k

 

(I) používat Software a ochranné známky po dobu trvání této dohody a

 

(Ii) používat, kopírovat a upravit data po dobu trvání této dohody a

 

(Iii) používat, kopírovat nebo upravit data v držení klientem k datu ukončení platnosti této dohody, přičemž budou dodrženy Klienta s jakýmkoliv platným zákonem či zákonného ustanovení.

6.3 Použití Software je za těchto podmínek:

 

(A) "užití" software musí být omezena pouze přes internet a za účelem využití pouze služby;

 

(B) Klient nesmí mít právo kopírovat, upravovat, zpětně analyzovat, rozkládat ani upravovat Software jako celek nebo jeho části, s výjimkou případů povolených zákonem;

 

(C) Klient má právo udělovat sublicence Softwaru; a

 

(D) Klient bere na vědomí, že Software nebude zacházeno jako se zbožím ve smyslu Spojeného království prodeji zboží zákona 1979.

 

6.4 Klient zavazuje, že nebude dělat ani nedovolí provést jakýkoli úkon, které vedlo nebo mohlo ohrozit nebo vyvrátit jakoukoli registraci duševního vlastnictví nebo žádost o registraci, ani dělat jakýkoliv čin, které by mohly pomoci, nebo dát podnět k žádosti o odstranění jakékoliv duševního vlastnictví z úředního registru nebo která by mohla ohrozit právo nebo název GayOut.com k duševnímu vlastnictví.

 

6.5 Klient nebude mít žádné zastoupení nebo dělat jakýkoli úkon, který může být potřebný k oznámení, že nemá žádné právo titul nebo zájem či do vlastnictví nebo užívání některého z práv k duševnímu vlastnictví s výjimkou souladu s podmínkami této dohody, a uznává, že nic obsažené v této dohodě poskytne Klientovi žádné právo, titul nebo zájem či k duševnímu vlastnictví uložit jako udělené tímto.

 

6.6 All využití duševního vlastnictví (včetně ochranná známka), které Klient musí být ve prospěch GayOut.com a goodwillu získaného zákazníkem vyplývající z jejího užívání duševního vlastnictví (včetně ochranná známka) (ne však o více nebo jiné goodwill) připadnou a bude konat v důvěře, které Klient pro GayOut.com které goodwill Klient souhlasí přiřadit GayOut.com na jeho žádost a vlastní náklady kdykoliv, ať již během nebo po dobu trvání této dohody.

 

6.7 Klient je povinen užívat ochrannou známku ve formě stanovené GayOut.com čas od času a musí dodržovat veškeré přiměřené pokyny dané GayOut.com o tom, barev a velikostí reprezentací ochrannou známkou a jejich způsob a uspořádání na straně výrobky klienta, balení, etikety, obaly a veškeré doprovodné letáky, brožury nebo jiný materiál. Klient odpovídá za zajištění toho, že všechny ostatní požadavky týkající se označování, balení, reklamy, marketingu a dalších podobných záležitostech jsou dodrženy.

 

6.8 Použití ochranné známky, které Klient musí být vždy v souladu s a snažit udržet její rozlišovací a pověst jak bylo určeno GayOut.com a klient pozbývá jakékoliv použití právě naopak jako GayOut.com může vyžadovat.

 

6.9 Klient nesmí použít jakoukoliv značku nebo název zaměnitelné s ochrannou známkou v souvislosti s některým z jeho výrobků nebo použít ochranné známce jako součást jakéhokoli firemního podnikání nebo obchodní jméno nebo stylu.

 

6.10 Předcházející povinnosti týkající se práv duševního vlastnictví zůstávají v plné platnosti a účinnosti bez ohledu na ukončení platnosti této dohody.

 

6.11 V případě, že klient dozví, že jakákoli jiná osoba, firma nebo společnost tvrdí, že ochranná známka je neplatná nebo že užívání ochranné známky porušuje jakákoli práva jiné osobě nebo že ochranná známka je jinak napaden nebo napadnutelné klient neprodleně sdělí GayOut .com veškeré údaje v nich písemně a musí učinit žádný komentář, nebo vstup do jakékoliv třetí strany v souvislosti s těmito případy.

 

6.12 GayOut.com bude mít průběh všech řízení týkajících se duševního vlastnictví a budou dle svého uvážení rozhodnout, jaká opatření případně přijmout ve vztahu k jakémukoliv porušení nebo údajné porušení duševního vlastnictví nebo neoprávněného užívání nebo jiného nároku nebo vzájemném přivedl či ohrožena v souvislosti s použitím nebo registraci duševního vlastnictví. Klient není oprávněn podat žádnou akci týkající se duševního vlastnictví v jeho vlastním jménem.

 

7. Důvěrnost

 

7.1 Klient souhlasí a zavazuje se, že v průběhu trvání této smlouvy a poté ji bude držet v tajnosti a nebude bez předchozího písemného souhlasu ze GayOut.com sdělovat třetím stranám žádné informace důvěrného charakteru (včetně údajů, obchodní tajemství, ustanovení této dohody a informací spadajících pod obchodní hodnoty), které mohou ve známost to z GayOut.com a který se týká GayOut.com, některé z jejích poboček či zákazníků, pokud jsou tyto informace veřejně známo nebo již známo, že takové strany v té době zveřejňování nebo následně stane veřejně známým jinak než v důsledku porušení této smlouvy nebo následně přichází v souladu se zákonem do držení takové strany od třetí strany.

 

7.2 Omezení v bodě 7.1 se nepoužije ve vztahu k jakémukoli zveřejnění: (a) jejich vlastní zaměstnanci, které potřebují znát důvěrné informace a které jsou vázány podobnými omezeními důvěrnosti; nebo (b) s právními poradci stran, soud, vládní orgán nebo platného regulačního orgánu; nebo (c) organizace poskytující hostování a komunikační služby pro některou ze stran, pokud je toto zpřístupnění související s poskytované služby a pokud tyto organizace jsou vázáni podobná omezení důvěrnosti.

 

7.3 Aby se předešlo pochybnostem, žádná ze stran zveřejnit v každém stadiu žádné třetí straně žádné důvěrné, obchodní nebo budoucí plány druhé strany, včetně, ale není omezen na obchodních podmínek dohody, pokud o zveřejňování, tiskovém prohlášení nebo obdobný uvolnění nebo každá reklama, reklamní nebo propagační dokument byl výslovně souhlasil s jeho pověřený zástupce GayOut.com.

 

7.4 na výše uvedené povinnosti, pokud jde o důvěrnosti zůstávají v plné platnosti a účinnosti bez ohledu na ukončení platnosti této dohody.

 

8. GayOut.com je Záruky a odpovědnost

 

8.1 GayOut.com zaručuje objednateli, že služby budou poskytnuty s přiměřenou péčí a dovedností.

 

8.2 Nic v této dohodě nesmí omezit jakékoli odpovědnosti stran za smrt nebo osobní zranění způsobená jakýmkoli způsobem nebo za úmyslné uvedení v omyl.

 

8.3 GayOut.com nenese žádnou odpovědnost vůči klientovi za ztrátu, škodu, náklady, výdaje nebo jiné nároky na náhradu škody vyplývající z jakékoli údaje, které jsou neúplné, nesprávné, nepřesné, nečitelné, mimo pořadí, nebo ve špatném tvaru nebo jakékoliv jednáním nebo opomenutím spotřebitele.

 

8.4 výhradou klauzule 8.2 výjimkou případů výslovně uvedených v těchto podmínkách, GayOut.com nebude odpovědná Klientovi z důvodu jakéhokoli prohlášení (pokud není podvodná), nebo jakékoliv předpokládané záruky, podmínky nebo jiné podmínky (včetně těch týkajících se uspokojivé jakosti nebo vhodnosti pro daný účel), nebo případná povinnost u obecného práva, nebo na základě výslovného znění dohody, pro (i) ztrátu zisku, (ii) ztráta příjmů, (iii) ztráty úspor nebo předpokládaných úspor, (iv) ztráty dat, (v) ztrátu používání softwaru nebo dat, (vi) ztráta nebo ztráta řízení nebo zaměstnance času, (vii) jakékoli nepřímé, zvláštní nebo následné ztráty, škody, náklady, výdaje nebo jiné pohledávky (ať už je důsledkem nedbalost GayOut.com, jeho zaměstnanců nebo zprostředkovatelů nebo jinak), které vznikají v důsledku nebo v souvislosti s poskytováním služeb nebo jejich užívání klientem.

 

8.5 výhradou klauzule 8.2, veškerá odpovědnost společnosti GayOut.com v rámci nebo v souvislosti se smlouvou nesmí překročit výši poplatků podle GayOut.com obdržených od klienta v předchozích 3 měsíců.

 

9. Vyšší moc

 

Žádná ze stran odpovídá druhé straně za okolností, kdy některé nebo všechny závazky podle této dohody nemohou být provedeny v důsledku okolností mimo rozumnou kontrolu v prodlení strany, včetně vyšší mocí, změny v legislativě, požár, výbuch, povodeň, nehoda, stávky, výluky nebo jiné průmyslové spor, válka, teroristický čin, výtržnosti, občanských nepokojů, selhání veřejných napájecích zdrojů, selhání komunikačních zařízení, výchozí dodavatelů nebo subdodavatelů, nebo neschopnost zajistit počítačové zpracování zařízení ( včetně těch v potřebné kvalitě a bezpečnosti), získat služby SMS textových zpráv, získání materiálu nebo obdobných dodávek, a ve všech případech, neschopnost učinit s výjimkou zvýšené ceny (též v důsledku těchto příčin). Pokud se však takové okolnosti trvají déle než 28 dny, non-neplnící strana může vypovědět smlouvu a všech poplatků v důsledku GayOut.com až do data ukončení nabude splatnosti.

 

10. Pozastavení a ukončení

 

10.1 GayOut.com může pozastavit poskytování služby klientovi v případě placení jakýchkoliv poplatků po splatnosti (též sporné Klientem).

 

10.2 GayOut.com může pozastavit Služeb (nebo jeho část), kdykoli bez upozornění, pokud ve výlučném názoru GayOut.com používání služeb ze strany klienta škody, nebo hrozí, poškodit bezpečnost nebo stabilitu Dat , místo, Software, členské služby nebo služby poskytované GayOut.com jiným klientům.

 

10.3 Každá ze stran může ukončit dohodu na základě výpovědi 1 měsíční písemné výpovědi druhé straně.

 

10.4 GayOut.com může pozastavit nebo ukončit (při uvážení GayOut.com se) dohoda (a služby) neprodleně písemným oznámením, pokud: (a) bez ohledu na sub-klauzule (b) níže, klient poruší své povinnosti podle ustanovení o 4.3, 4.4 5.1 nebo na 5.4 včetně; nebo (c) v případě, že klient dopustí jakéhokoli porušení těchto Podmínek a (pokud je schopná to napravit) se nezdaří k nápravě porušení do 14 dnů poté, co bylo vyžadováno na základě písemného oznámení tak dělat; nebo (d) v případě, že klient dostane do platební neschopnosti nebo úpadku, uzavře dohodu s věřiteli, má přijímače nebo správce jmenovaný nebo jejich vedoucích pracovníků nebo akcionáři schválit rezoluci o pozastavení obchodování, vítr nebo rozpustit jinak, než za účelem sloučení společnosti nebo rekonstrukce nebo to přestane, nebo hrozí, že přestane, obchodování; nebo (e) je-li GayOut.com není schopen pokračovat v poskytování Služeb z důvodů mimo její přiměřenou kontrolu.

 

10.5 Jakékoli vypovězení dohody z jakéhokoli důvodu musí být, aniž by byla dotčena žádná jiná práva či opravné prostředky Každá strana může mít nárok na ze zákona nebo na základě této dohody a nejsou dotčena žádná časově rozlišené práv nebo závazků kterékoli ze stran ani příchod v platnost nebo setrvání v platnost jakéhokoli ustanovení dohody, která je výslovně nebo implicitně přicházející do nebo pokračovat v platnosti nebo po takovém ukončení, včetně záruk a odškodnění jsou obsažena v dohodě.

 

11. Účinky ukončení

 

11.1 Po ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu: (a) nesmí dojít k žádnému vrácení jakéhokoli prvku obvinění; (B) veškeré nezaplacené Poplatky se stávají okamžitě splatnými (včetně na poměrném základě, pokud součástí pravidelného poplatku hrazená v prodlení je způsobeno); (C) GayOut.com bude mít povinnost uchovávat údaje; a (d) všechna ustanovení dohody, která za účelem zvýšení účinnosti jejich významu potřebují k přežití její ukončení zůstávají v plné platnosti a účinnosti následně včetně Aby se předešlo pochybnostem, klauzule 3, 4, 5.5, 6, 7, 8 , 12, 14 a 15 těchto podmínek.

 

12. spory

 

12.1 V případě jakéhokoli sporu nebo rozdílu vzniklého mezi stranami v souvislosti s touto dohodou, vysokých představitelů smluvních stran, v 10 dnů od písemného oznámení dána některou ze stran k druhému, setkat se v dobré víře při neutrálním dějišti GayOut.com se rozhodli ve snaze vyřešit spor.

 

12.2 Veškeré řízení týkající se jakéhokoli sporu musí být vedena v anglickém jazyce.

 

13. Přenos a Subdodávky

 

13.1 GayOut.com může na základě vlastního uvážení postoupit, převést, dílčí smlouvy nebo dohody jiným způsobem se všemi nebo kterékoli ze svých práv podle této dohody nebo jakoukoli její část na třetí stranu.

 

13.2 Klient nesmí postoupit, sub-kontrakt, sublicenci nebo jinak nakládat s touto dohodou nebo jakékoliv její části, nebo zamýšlejí udělat totéž, aniž by? Předchozího písemného souhlasu GayOut.com.

 

14. Communication & Oznámení

 

14.1 Klient se zavazuje mít, a udržet GayOut.com informován, platný a pravidelně sledována kontaktní e-mailové adresy po dobu trvání této smlouvy. Bude za to, že Klient na Přečetl oznámení zasílána na tuto kontaktní e-mailovou adresu a GayOut.com může působit na tomto základě. Není-li uvedeno jinak oznámen GayOut.com své kontaktní e-mailová adresa je Tato emailová adresa je chráněna před spamboty. Spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript. 

 

14.2 Oznámení musí být kteroukoli ze stran na druhou za těchto podmínek musí být dána písemně a musí být uvedeny osobně nebo adresované druhé straně v jejím sídle, hlavní místo podnikání nebo jiné podobné papírové nebo elektronické adresy jako mohou v příslušné době byly oznámeny v souladu s tímto ustanovením do strany, která oznámení (a doložky 14.1 musí být účinné) - kromě toho, že oznámení či řízení týkající se sporu, musí být dána osobně nebo poštou.

 

14.3 Každé takové oznámení musí být za to, že byla obdržena: (i) je-li doručeno osobně, v okamžiku dodání; (Ii) v případě zaslání poštou v Izraeli, 2 pracovních dnů po odeslání; a (iii) v případě zaslání leteckou poštou 5 pracovních dnů po odeslání; Za předpokladu, že pokud dojde k považováno za příjem před 9am nebo po 5pm v pracovní den se považuje poté oznámení, že byla uvedena na následující pracovní den. Pro účely tohoto bodu na "Pracovní den" znamená kterýkoli den, který není na sobotu, neděli nebo státní svátek v Izraeli a / nebo místa, na které toto oznámení odesláno.

 

15. Generál

 

15.1 Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi stranami a nahrazuje všechny předchozí dohody nebo porozumění a nesmí být měněna s výjimkou písemně mezi oběma stranami. Klient bere na vědomí, že není spoléhat na žádné jiné, než jaké stanoví tato dohoda reprezentací. Všechny ostatní podmínky, výslovné nebo předpokládané zákonem nebo jinak, jsou vyloučeny v maximálním rozsahu povoleném zákonem.

 

15.2 GayOut.com může na základě vlastního uvážení, změnit nebo upravit podmínky nebo služby, na což se klient 30 dnů písemné oznámení o totéž. Během 7 dnů od obdržení takového oznámení Klient může oznámit GayOut.com písemně, že si přeje ukončit tuto dohodu s účinností ode dne každé navrhované změně Podmínek nebo Služeb a GayOut.com pak se může rozhodnout změnit podmínky nebo odejmout oznámení.

 

15.3 Strany zaručit, že mají moc a autoritu k uzavření dohody a plnit své povinnosti vyplývající z dohody.

 

15.4 Tato dohoda se považuje za vytvářet jakékoliv partnerství nebo pracovní vztah mezi smluvními stranami.

 

15.5 Uložit pro každou holdingové společnosti, dceřiné společnosti nebo přidružené společnosti GayOut.com a jakékoli majitele duševního vlastnictví, osoba, která není smluvní stranou Dohody nemají právo ani jinak prosadit jakoukoli podmínku smlouvy.

 

15.6 se považuje Žádný akt, selhání nebo zpoždění jednat, nebo souhlas od GayOut.com při výkonu některého ze svých práv podle této dohody, aby za zřeknutí se tohoto práva, a ne vzdání se podle GayOut.com jakéhokoli porušení dohody Klient se považuje za zřeknutí se jakéhokoli následného porušení stejného nebo jiného ustanovení.

 

15.7 Pokud některá ustanovení těchto podmínek je držen jakýmkoliv soudem nebo jiným příslušným orgánem za neplatné nebo nevymahatelné jako celek nebo jeho část, nesmí být dotčena platnost ostatních ustanovení těchto podmínek a zbývající části dotčeného ustanovení.

 

15.8 Dohoda se považuje za zakázku vyrobené v Izraeli a izraelským právem použijí ve všech ohledech k této dohodě a strany se dohodly, že předloží výlučné jurisdikci izraelských soudů.

 

GayOut.com je unikátní služba, která vám umožní prodávat vstupenky on-line přímo svým zákazníkům a snadno spravovat registrací událostí.